Bus routes: Aro Street route No. 7 - Melrose Route No. 23