Aerial View of Wellington 1947, Seatoun, Aerodrome